הצהרת פרטיות

אתר Abshop ו/או מפעילתו "חוף השחף" מצהירים ומתחייבים כי כל פרטי הלקוחות לרבות כתובות שמות ופרטי חיוב אינם מועברים לכל גורם שלישי כלשהו.